top of page

Partnerid

Ühingusse võivad kandideerida füüsilised ja juriidilised isikud, tunnustamata organid ja komiteed, Itaalia ja välismaiste tootmis-, kutse- ja ühiskondlike organisatsioonide esindajad.

Liikmeks vastuvõtmiseks tuleb esitada juhatusele avaldus, mis peab sisaldama:

a) perekonnanimi, nimi, sünnikoht ja -aeg, elukoht, kutsekvalifikatsioon; või organisatsiooni nimi, registrijärgne asukoht ning seda ühingus esindama määratud isiku isikuandmed ja kvalifikatsioon.

b) deklaratsioon Ühingu väljapakutud eesmärkide jagamise kohta ning kohustus kinnitada ja järgida põhikirja, määrusi ja ühinguorganite otsuseid;

c) kohustus tasuda liikmemakse ja muid liikmemakse juhatuse poolt kehtestatud ulatuses ja igal juhul erinevalt liikme staatusest, eelkõige sellest, kas tegemist on füüsilise või juriidilise isiku või ühinguga.

 

Kaasatud on järgmised kaastöötajate kategooriad:

a) asutajaliikmed: on need, kes osalesid ühingu asutamises või keda juhatus on sellisena tunnustanud kuue kuu jooksul pärast asutamist;

b) Tegelikud liikmed: on liikmed, kes oma kogemuste ja kutsekvalifikatsiooni tõttu moodustavad ühingu selgroo ning annavad olulise panuse selle tegevusse ja arengusse. Direktorite nõukogu võib oma pädevuse piires nimetada ühe või mitu koordineerivat liiget, kes valitakse kultuuri-, sotsiaal- ja majandustegevuses osalejate hulgast, kellel on piisav spetsiifiline töökogemus ja kes annavad asjakohased tagatised, et nad annavad oma panuse selle ametikoha parimasse saavutusse. ühingu eesmärgid.

c) Aukaaslased: on liikmed, kes direktorite nõukogu arvates on seda kvalifikatsiooni väärt teenete eest ühingule või tegevuse eest ülalnimetatud riikides.

Auliige ei ole kohustatud tasuma liikmemaksu.

Kaastöötaja staatus kaob:

- aastatasu pikendamata jätmine;

- vabatahtlik lahkumine;

- väljaarvamine, mille määrab direktorite nõukogu, kui seaduses sätestatud tingimused on täidetud;

- surm.

Kaastöötaja staatuse kaotamine toob automaatselt kaasa kõigi ettevõtte ametikohtade kaotamise.

 

Art 4) Ühingu liikmelisus on tähtajatu ja seda ei saa korraldada ajutiselt, ilma et see piiraks igal juhul väljaastumise õigust. Ühinguga liitumine toob täisealisele liikmele kaasa hääleõiguse ühingu põhikirja ja ühingu juhtorganite määramise reglemendi kinnitamise ja muutmise üldkogul.

Liikmete jagunemine artiklis nimetatud kategooriatesse. 3) ei too kaasa liikmete endi erinevat kohtlemist nende õiguste osas ühingu suhtes, välja arvatud auliikmete hääletamise õigus. Igal liikmel on eelkõige õigus tõhusalt osaleda ühingu elus.

Liikmetel on õigus:

a) osaleda konkreetseid reegleid austades kõigis ühingu edendatavates tegevustes;

b) valida juhtorganeid ja olla nende poolt valitud.

Liikmed on vajalikud:

a) iga-aastase liikmemaksu tasumine direktorite nõukogu kehtestatud ulatuses;

b) järgima käesolevat põhikirja, pädevate organite poolt heaks kiidetud sisemisi eeskirju ja kõiki ettevõtte organite otsuseid.

c) kohustuda tegutsema ühiskondlikus elus Ühingu hea maine ja Ühingu kasvu nimel;

d) liikmemaksude ja sotsiaalmaksude tasumise kohustuse täitmata jätmise korral või muudel kaalukatel põhjustel võib ühingust osavõtjad direktorite nõukogu otsusega välja arvata. Väljaarvamine jõustub välistamise sätte teatavakstegemisele järgnevast päevast.

Põhikiri - Põhikiri

bottom of page